Voor Uitwendige Therapieën in de Anthroposofische Verplegkunde

Disclaimer

De inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd.
Doel van deze hompage is de verspreiding van exacte en actuele informatie over de toepassing van uitwendige therapieën. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de meest actuele stand van zaken samengesteld. Eventuele vergissingen of fouten zullen wij per omgaande vermelden.
De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de tekst of zelfs de gehele inhoud te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen dan wel de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.
De verpleegkunde is zich voortdurend aan het ontwikkelen. Hoewel de informatie op deze site door de redactie zorgvuldig en volgens laatste stand van zaken werd samengesteld, kunnen nieuwe inzichten veranderingen noodzakelijk maken. De gebruiker is dan ook te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de omgang met de inhoud. Noch de redactie, noch de initiatiefnemer van de website is hiervoor aansprakelijk.
Redactie en initiatiefnemer van de website houden zich aanbevolen voor de vermelding van eventuele onnauwkeurigheden en fouten.
De gegevens bij uitwendige therapieën, met name bij wikkels, kompressen en ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka en oliebaden zijn bedoeld als aanbeveling. Wij raden degene die de behandeling toepast met klem aan te handelen volgens eigen deskundig inzicht en met toestemming van de verantwoordelijke arts.
Het noemen van bepaalde producten gebeurt in het kader van de vrijheid van drukpers en is niet bedoeld als reclame; eventuele belangen van fabrikanten spelen geen enkele rol.

Disclaimer voor links
De redactie is op geen enkele manier aansprakelijk voor links en websites van derden waarnaar wordt verwezen. De inhoud van dergelijke links valt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder. Toepassing van deze links is op risico van de gebruiker.
De links waarnaar wordt verwezen, werden op het tijstip van plaatsing onderzocht op eventuele onrechtmatigheden. Die konden op dat moment niet worden vastgesteld. Zonder concrete indicatie van onrechtmatigheden is er geen reden deze links permanent te controleren. Mochten wij onrechtmatigheden vernemen, zullen wij de betreffende link per omgaande verwijderen. In nauwe samenwerking met onze webhost doen wij er alles aan om onze databanken te beschermen tegen ingrepen van vreemden, misbruik en vervalsing.